فیلم تجربه یک بزرگ مرد جوان از آموزش حسابداری عملی

233

حکایت و داستان حسابدار شدن یک جوان موفق کارآفرین در حوزه دامپروری و کشاورزی را حتما حتما ببینید!!!!