مقاومت آنتی بیوتیکی

161
آنتی بیوتیک ها علاوه بر باکتریهای مضر، باکتریهای مفید را نیز از بین میبرند. با از بین رفتن باکتریهای مفید، باکتریهای بیماری زا مقاوم به آنتی بیوتیک که در حالت عادی بسیار اندک هستند فرصت رشد و نمو پیدا کرده و جمعیت زیادی از باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک را ایجاد میکنند. این جمعیت مقاوم بر بدن غلبه کرده و به دنبال مصرف آنتی بیوتیک قبلی بیماری بهبود نیافته و تلفات ادامه می یابد. تنها راه تعیین داروی موثر، انجام آزمون حساسیت به آنتی بیوتیک (آنتی بیوگرام) بوده که توسط آزمایشگاه رویان صورت میپذیرد. 091300190
pixel