ترامپ: عربستان بدون آمریکا بیش از ۲ هفته باقی نمی ماند

293
منبع: هفته نامهٔ تایم
pixel