معماری های دامنه محور

382

در این سخنرانی دکتر مهران رضایی عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری کامپیوتر دانشگاه اصفهان سیر تكاملی معماری کامپیوتر كه منجر به ظهور معماری دامنه محور شده است را ارائه خواهند داد. http://eng.ui.ac.ir/~m.rezaei