شهرام ناظری - نمی دانی مگر دردم؟

6,070

مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم تو را می بینم و میلم زیادت می شود هر دم به سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سر داری به درمانم نمی کوشی نمی دانی مگر دردم فرورفت از غم عشقت دمم دم می دهی تا کی دمار از من برآوردی نمی گویی برآوردم ما را در سایت لوحینه به ادرس www.lohine.com دنبال کنید.

لوحینه
لوحینه 306 دنبال کننده