بازدید از روستاهای سیل زده شوش

77
77 بازدید
اشتراک گذاری
بازدید از روستاهای سیل زده شوش استان خوزستان بعد از سیل سال 98 جهت ارزیابی برای کمک رسانی
pixel