حمل محموله 140 تنی با K25

2,777

یکی از بزرگترین بازیکنان در بخش حمل و نقل سنگین در اروپا، شرکت حمل و نقل کاپله می باشد. موفقیت حمل و نقل برای اولین بار با استفاده از وسایل نقلیه جدید SCHEUERLE-KAMAG K25 در بندر دونکرک فرانسه، شامل یک محموله 140 تنی تیرآهن انجام شده است.