گفتار 25 ”ای برادر تو همه اندیشه ای“

1,146
فکر خوب و ذکر خوب فرود فرشته رحمت است که بر قلب آدمی نازل می شود...“قصه ایوب”
pixel