مناظره تاریخی احمدی نژاد با موسوی که در ایران رویداد

4,866

مشاهده بخشی از مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 که بین محمود احمدی نژاد با میر حسین موسوی در ایران رویداد