آسانسور وحشت

116

وضعیت وحشتناک بیمارستانهای استان کرمانشاه - به خصوص در بیمارستان های چند طبقه که آسانسورهای استانداردی ندارند.

ختی متی
ختی متی 22 دنبال کننده