برگزاری کارگاه نجوم

544
فیلم کارگاه آموزشی و پژوهشی نجوم آماتوری توسط دبیرستان دخترانه دوره دوم امام حسین(ع) شماره 1 که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تهیه شده را بحضورتان تقدیم می نمائیم
pixel