تمرین مشترك ایران و لهستان در «تهران»

1,431
اردوی مشترك تكواندوكاران المپیكی ایران و لهستان در مركز جهانی فدراسیون تكواندو - تهران
pixel