بازدید و رسیدگی قضایی رییس کل دادگستری خوزستان

265

در نیمه اسفند ۱۳۹۷ رئیس کل دادگستری خوزستان در ابلاغی مسئولین قضایی و قضات محاکم و دادسراها را ماموریت داد تا با حضور در زندان ها با زندانیان دیدار به چهره به چهره نماینده، حضور ۶۰۰ نفر مورد قاضی در زندان ها و دیدار با بیش از ۵ هزار نفر از زندانی ، دستاورد این طرح ویژه قضایی بود . دکتر فرهاد افشار نیا نیز خود با حضور در زندان سپیدار اهواز با ۳۳ نفر از زندانیان دیدار نمود.