اختتامیه ششم: مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

216
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، تجاری سازی طرحهای پژوهشی را یکی از برنامه های مهم این شرکت دانست وگفت:باید به سمت تولید ثروت از طریق علم و فناوری حرکت کرد. ابراهیم طالقانی درآیین اختتامیه ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس با بیان این که جوانان سربازان آینده تفکر شهید تندگویان هستند و باید تفکرشان ترویج شود،اظهار کرد: بایدبه سمت دانش بنیان کردن اقدامها براساس بندهای اقتصادمقاومتی حرکت کنیم
pixel