دیدار نور - 1

265

دیدار نور مقام معظم رهبری: "اگر چنانچه از سیم خاردار می خواهید رد بشوید اول باید از سیم خاردار نفستان عبور کنید"