در موضوع شفافیت، عملکرد مجلس ضعیف بود

133

«کبیری»، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی به انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی در قبال طرح شفافیت آراء پرداخته است.