شهادت یکی از فرماندهان سپاه قدس و مسئول بازسازی لبنان

434

مستند "شاطری" درباره زندگی شهید حسن شاطری است و ناگفته هایی دیدنی و شنیدی از این شهید بزرگوار در فیلم روایت شده است. این شهید بزرگوار که معروف به مهندس حسام خوش نویس بود، یکی از فرماندهان سپاه قدس و مسئول بازسازی لبنان بود. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4Z8