رقابت سباستین فتل و لوییس همیلتون - گرندپری چین 2010

681

چه کسی برنده گرندپری چین خواهد بود؟ تونلی به گذشته می زنیم تا دریابیم در گذشته چه اتفاقی رخ داده است.

pixel