اولین عکس های هوایی ایران 1303

2,138

فیلم مستندی از اولین عکسبرداری هوایی و زمینی ایران توسط والتر میتل هولدزر Walter Mittelholtzer عکاس سوئیسی در سال 1303 دوره ی رضا شاه