مسابقه کشتی کچ

593

مسابقه سه نفره بین استاد امیر حسین فاضلی و اقای مهدی حسنی اقای نوید دانش در اولین استاژ فنی اختصاصی رزم آرش (کشتی کچ) در گیلان رشت باشگاه دخانیات

pixel