کنایه مجری به نادیده گرفتن مشکلات توسط مسئولین

221
کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده