مدل سازی در نرم افزار Revit-نمونه اول-قسمت اول

146

در این قسمت جناب آقای مهندس رضوانی به مدل سازی یک ساختمان دو طبقه ساده در محیط نرم افزار Revit می پردازند.

تکنوسا
تکنوسا 1 دنبال کننده