خوردن چای کاکوتی آتشی در روستای درکش خراسان شمالی

1,027
شکوفه های سفید و فنجان های سیاه، دست به دست هم داده اند تا سایه بانی بسازند برای آنها که مسافر شرق طلایی ایران شده اند. بالاخره دل یک جا باید آرام بگیرد. گاهی کنار آب کنار باد کنار آتش . دم نوشی که نم نم دم کشیده باشد اول به آتش یاد داده نجیب شود، بعد هم خودش آموخته مرهم شود. بفرمایید دم نوش--- متن از : نرگس فتحی
pixel