جشنواره سنتی

15

سیک‌های ساکن در شهر امریتسر هند، در یک جشنوارۀ سنتی با اجرای نمایشهایی از قبیل اسب سواری و نیزه اندازی مهارت‌های جنگی خود را به نمایش گذاشتند.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…