مدیریت و شناسایی خودکار تمامی تداخل های تاسیساتی

231

درون برنامه آرشیکد شما می توانید مدل تاسیسات ساختمانی را آماد نموده و کاربری و عملکرد آن را شبیه سازی نمایید. شما همچنین می توانید تمامی تداخل ها را قبل از اجرا شناسایی کرده و اصلاح کنید.