میزگرد کنفرانس 1371

239

6 خرداد 1371 - میزگرد پایانی اولین کنفرانس بین المللی نقشه برداری ایران