ربات دروازه بان چالیک

917

با این ربات می توانید از دروازه خود محافظت کنید. تبدیل حرکت چرخشی موتور به حرکت رفت و برگشتی از مهمترین ویژگی های آموزشی این ربات می باشد

pixel