دکتر شامی زنجانی - شعبه بانک در عصر تحول دیجیتال

660
شعبه بانک در عصر تحول دیجیتال - دکتر مهدی شامی زنجانی - پژوهشگر، سخنران و مشاور تحول دیجیتال http://shamizanjani.ir
pixel