بزرگترین خسارت در دولت اصلاحات

584

قراردادهای نفتی که فقط برای ایران ضرر داشت ولی برای خودشان سرشار از سود بود

موج انقلاب
موج انقلاب 156 دنبال کننده