تفکر و سواد رسانه ای - مخاطب شناسی - مخاطب فعال یا منفعل!

111
کتاب تفکر و سواد رسانه ای درس 13: مخاطب شناسی مخاطب فعال یا منفعل!
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel