نوآوری در دانش و مهارت در مستند نوآوران

195

در این برنامه و در هر قسمت از بین جوانان موفق کشورمان که ایده یا طرحی جدید ارائه داده اند و این کارشان گامی رو به جلو برای پیشرفت ایران اسلامی محسوب می شود حضور می یابند. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4UL