سید محمد جوادی - عیدغدیر - مدح

193

شب عید سعید غدیر - مردادماه 98 - حسینیه موج الحسین (ع)