هواپیمایی قطر - پرواز نمادین ایرباس 350

776

پرواز نمادین ایرباس 350 هواپیمایی قطر ایرویز به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس این شركت بزرگ