هر هفته: الف_ ب_ ايران

327
هر هفته يک پروژه و تا پايان سالجاري 227 پروژه با اعتباري بالغ بر 330هزار ميليارد ريال در 31 استان کشور افتتاح مي شود.
وزارت نیرو 419 دنبال کننده
pixel