کلیپ خاطرات شاهدان قیام مسجد گوهرشاد

112

کلیپی از کسانی که شاهد قیام مسجد گوهرشاد بوده اند از خاطرات خودشان از این واقعه می گویند