دوربین 95 ؛ قسمت 21 ؛ روزهای برفی درنیومکزیکو

20

1827- برف زیاد و اسکی در پیست اسکی شهر سانتافه در نیو مکزیکو ( آمریکا ) . فرستنده : علی حیدری .