جزئیات اجرای همبندی اسکلت ساختمان بر طبق مقررات ویرایش جدید مبحث 13

102
برای دریافت آموزش های دیگر به سایت مهندس برتر به آدرس mohandesbartar.ir مراجعه نمایید. در ویرایش جدید مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان صراحتا اجرای همبندی اصلی در کنار سیستم اتصال زمین بصورت یک الزام مطرح شده. ضمنا اجرای همبندی اضافی در محیط های مخصوص و مکان هایی که در مورد عملکرد سیستم حفاظتی در زمان مجاز اطمینان کافی وجود ندارد الزامی است...
آموزش برتر 4 دنبال کننده
pixel