مدرسه مجازی شفافیت | شفافیت آراء در پارلمان ایتالیا

155

در این قسمت از برنامه «مدرسه مجازی شفافیت»، با بررسی سایت پارلمان ایتالیا، به تجربه این کشور در زمینه «شفافیت آراء» و نحوه انتشار آراء نمایندگان پرداخته ایم.