تعزیه حضرت عباس ع قسمت بالین مهدی صیادی و حا ج محمد رضایی

677

تعزیه حضرت عباس ع قسمت بالین مهدی صیادی و حاج محمد رضایی مکان خمینی شهر گذر یازدهم محرم 97