مردم پای ۹۰ فردوسی پور می نشینند نه BBC و VOA

205
علی ربیعی: امروز اگر BBC و VOA برنامه فوتبالی درست کنن، مردم پای ۹۰ فردوسی پور می نشینند نه برنامه BBC
همشهری TV 1.8 هزار دنبال کننده
pixel