مجموعه ی چند عملکردی لاله زار-سید کامران سیدی گرفمی

525
پروژه طراحی مجموعه ی چند عملکردی لاله زار-سید کامران سیدی گرفمی Laleh Zar Mulitifunctional Project -Seyed Kamran Seyedi Garfami سید کامران سیدی گرفمی مجموعه چند عملکردی لاله زار physical model process LE TEKONI le tekoni seyed kamran seyedi garfami seyedi garfami کامران گرفمی کامران سیدی ماکت معماری ماکت اسکیل 1/200 Laleh Zar Mulitifunctional Project -physical model process
pixel