سلف جلسه 1 (میدان مغناطیسی چیست؟)

363
سلف میدن مغناطیسی چیست؟ پیس نیاز(ها):مبانی برق،مغناطیس استاد ابوئی 09126806491 tel:@mohandes_aboei
mohandes_aboei 715 دنبال کننده
pixel