یادش بخیر قدیما به هر بهانه ای سالی یکی دوبار کنسرت اجرا می کردیم. این تصویر شاید سال 84-83 هست، آهنگ برگرفته از کار رضا صادقی... بعدها خودمون آهنگ ساختیم.