ایلیانیکنام گوینده تیزر تبلیغاتی شرکت آذربایجان توریسم هلدینگ

99

تیزر تبلیغاتی شرکت آذربایجان توریسم هلدینگ رسانه تصویری تی ورجا مدیریت: ابراهیم نیکنام

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel