موزه هایی که هر روز از بین می روند!

79

ظرف 10 سال اخیر کم ندیده و نشنیده ایم اخباری مبنی بر اینکه خانه مسکونی فلان نویسنده بزرگ که می توانست موزه ای ارزشمند شود برای ساخت برج های دیلاق نوساز تخریب شده یا عمارت قدیمی مربوط به دوره قاجار وسط یک باغچه متروک به حال خودش رها شده و تنها کاربریش شده اسکان دادن به کارتن خواب های دوره گرد و معتاد ! منبع : جام جم آنلاین