وقتی عمو حسن لحظه ای به ما فرصت نمیده اخر خنده

55