ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

How an Automatic Transmission Works (Allison 1000)

78
RFTco 8 دنبال‌ کننده
This is a very detailed explanation on how the gears of this automatic transmission converts the rotation of the input to those 6 speeds and reverse, using 3D animation.
RFTco 8 دنبال کننده
pixel