دعای ماه مبارک رمضان ۱۳۹۸دعاء شهر رمضان المبارک

571

یامن یملك التدبیر وهو على كل شی قدیر