شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

152

شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان از 28 اردیبهشت تا 3 خرداد 1398 در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار می شود.