اصطلاح کابردی walk sb somewhere

37
اصطلاحی که تو زبان انگلیسی برای بدرقه و همراهی کردن افراد استفاده میشه 1111 ...
pixel